ΔΙΑΔΟΧΗ

ΦΟΡΟΣ 20% ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΙΑ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ

Ν. 3846/2010 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ