Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π)

ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΣΛΟΤ 212/2019

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ