ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Ν. 2166/1993 ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ν. 2859/2000 ΦΠΑ

ΠΟΛ. 1048/28.4.2010 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ