ΟΜΑΔΑ 4η - ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΜΑΚΡΟΠΡ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ