ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ

Ν. 2190/1920 Α.Ε. – ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Ν. 3846/2010 ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

N. 3863/2010 ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

3842/24-3-2010 Ο ΝΕΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ